آرتم نوویکوف به عنوان معاون اول نخست وزیر قرقیزستان منصوب شد

آرتم نوویکوف به عنوان معاون اول نخست وزیر قرقیزستان منصوب شد

Tainynews – آرتم نوویکوف به عنوان معاون اول نخست وزیر منصوب شد.

سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد که دستور مربوطه توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف امضا شد.

Author: admin