اولوکبک ماریپوف به عنوان نخست وزیر قرقیزستان منصوب شد

اولوکبک ماریپوف به عنوان نخست وزیر قرقیزستان منصوب شد

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف دستور انتصاب اولوکبک ماریپوف به عنوان نخست وزیر قرقیزستان را امضا کرد.

ماریپوف قبلاً توسط پارلمان قرقیزستان به عنوان نخست وزیر تصویب شد.

Author: admin