آژانس جداگانه ای برای زنان و کودکان در پارلمان قرقیزستان پیشنهاد شده است

آژانس جداگانه ای برای زنان و کودکان در پارلمان قرقیزستان پیشنهاد شده است

نماینده مجلس Ainuru Altybaeva

Tainynews Ainuru Altybaeva ، نماینده مجلس ، امروز در پارلمان هنگام بررسی ساختار جدید دولت گفت: یک سازمان دولتی جداگانه برای زنان و کودکان مورد نیاز است.

Author: admin