پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به بودجه از زمان پیوستن قرقیزستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به میزان قابل توجهی کاهش یافت: ماریپوف

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به بودجه از زمان پیوستن قرقیزستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به میزان قابل توجهی کاهش یافت: ماریپوف

Author: admin