وزیر دادگستری که تازه منصوب شد ، آسل چینباوا به کارمندان معرفی شد

وزیر دادگستری که تازه منصوب شد ، آسل چینباوا به کارمندان معرفی شد

Tainynews سرویس مطبوعاتی دولت گزارش داد ، آرتم نوویکوف ، معاون اول نخست وزیر ، وزیر دادگستری تازه منصوب شده ، آسل چینباوا را به کارمندان معرفی کرد.

نوویکوف چندین وظیفه مهم را که وزارت دادگستری با تغییر ساختار دولت بر عهده گرفته است ، یادآور شد.

“وزارت دادگستری تبدیل به آژانسی با اختیارات گسترده ، از جمله در ثبت نام ، تعامل دستگاه های دولتی با جمعیت شده است. این وزارتخانه نه تنها هنجارها را تنظیم می کند ، بلکه همچنین سیاست فرهنگ حقوقی جمعیت و سازمان های دولتی را شکل می دهد ، توصیه هایی در مورد ما باید روش های مدرن ارائه خدمات را ایجاد کنیم ، “آرتم نوویکوف گفت.

Author: admin