146157 قرقیزستان نام خود را برای 5 سال گذشته تغییر دادند

146157 قرقیزستان 5 سال گذشته نام خود را تغییر داده اند

Tainynews – حدود 146157 شهروند قرقیزستان در 5 سال گذشته نام و نام خانوادگی خود را تغییر داده اند.

بخصوص 37،206 شهروند در سال 2016 نام خود را تغییر دادند. 33،430 شهروند نام خود را در سال 2017 تغییر دادند. 28،246 نام خود را در سال 2018 تغییر دادند. 28،153 تغییر نام در سال 2019 ؛ 19،122 نفر در سال 2020 نام خود را تغییر دادند.

نام و نام خانوادگی تغییر یافته نیاز به ثبت در دفاتر مهم احصائیه دارد.

Author: admin