وزیر جدید فرهنگ ، اطلاعات ، ورزش و سیاست جوانان ، كایرات ایمانالیف به كارمندان معرفی شد

وزیر جدید فرهنگ ، اطلاعات ، ورزش و سیاست جوانان ، كایرات ایمانالیف به كارمندان معرفی شد

Tainynews – آرتم نوویکوف ، معاون اول نخست وزیر ، وزیر فرهنگ جدید ، اطلاعات ، ورزش و جوانان کایرات ایمانالیف را در تاریخ 4 فوریه به کارمندان معرفی کرد ، دولت گزارش می دهد …

Author: admin