قرقیزستان مراحل تکمیل دوزهای اول واکسن COVID-19 WHO را تأیید کرد – فرستاده

قرقیزستان مراحل تکمیل دوزهای اول واکسن COVID-19 WHO را تأیید کرد – فرستاده

Tainynews وزارت امور خارجه قرقیزستان گفت: دانیار موکاشف ، نماینده دائمی قرقیزستان در سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی مستقر در جنروا ، در گفتگوی مجازی نمایندگان مجمع کشورهای کوچک (FOSS) و مدیرکل سازمان بهداشت حضور داشت. ..

Author: admin