آلیزا سلتونبکووا معاون اول وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی می شود

آلیزا سلتونبکووا معاون اول وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی می شود

Tainynews – آلیزا سلتونبکووا به عنوان معاون اول وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی منصوب شد.

سرویس مطبوعاتی دولت گزارش داد که دستور مربوطه توسط نخست وزیر اولوکبک ماریپوف امضا شد.

Author: admin