سفیر قرقیزستان ، مدیر ارتباطات دفتر رئیس جمهور ترکیه در مورد همکاری بحث می کنند

سفیر قرقیزستان ، مدیر ارتباطات دفتر رئیس جمهور ترکیه در مورد همکاری بحث می کنند

Tainynews – کوبانیچبک عمورالیف ، سفیر قرقیزستان در ترکیه با پروفسور فهرتین آلتون ، مدیر ارتباطات دفتر رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفت ، وزارت امور خارجه …

Author: admin