معاون اول نخست وزیر نوویکوف وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی تازه منصوب شده را به کارمندان معرفی می کند

معاون اول نخست وزیر نوویکوف وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی تازه منصوب شده را به کارمندان معرفی می کند

Tainynews – آرتم نوویکوف ، معاون اول نخست وزیر ، وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی تازه منصوب شده علیمکادیر بیشنالیف را به کارمندان معرفی کرد …

Author: admin