سرویس مبارزه با فساد اداری 78 ملک متعلق به نماینده جمهوری اسلامی را که به اتهام فساد بازداشت شده بود ، کشف کرد

سرویس مبارزه با فساد اداری 78 ملک متعلق به نماینده جمهوری اسلامی را که به اتهام فساد بازداشت شده بود ، کشف کرد

Tainynews – سرویس مبارزه با فساد اداری کمیته امنیت ملی دولت گفت که این طرح فساد را با مشارکت نماینده مجلس کوبانیچبک جمالیف و رهبری وزارت آموزش و علوم کشف کرد …

Author: admin