مرکز انکولوژی در سال 2019 برای 350 میلیون سود دریافت کرد

مرکز انکولوژی در سال 2019 برای 350 میلیون سود دریافت کرد

Tainynews – مدیر مرکز اِنسیس تیلکوف گفت: مرکز انکولوژی و خون شناسی داروهایی را برای 350 میلیون سود کمک های بشردوستانه دریافت کرد.

پیش از این ، وی گزارش داده بود که دولت 160 میلیون سونیم برای خرید دارو برای بیماران سرطانی اختصاص داده است.

Author: admin