دادگاه عالی قرقیزستان خواهر رئیس جمهور سدیر جپاروف را از اتهامات خود پاک کرد

دادگاه عالی قرقیزستان خواهر رئیس جمهور سدیر جپاروف را از اتهامات خود پاک کرد

Tainynews – دادستان عالی قرقیزستان در 25 ژانویه 2021 ، رایکل جپارووا ، خواهر رئیس جمهور سدیر جپاروف را تبرئه کرد ، گفت دادستان کل قرقیزستان Kurmankul Zulushev در 5 فوریه …

Author: admin