18 دادرسی پیش از رسیدگی به کار کارگران عمومی ، از جمله پدر نخست وزیر ماریپوف ، در طی همه گیری در حال انجام

18 دادرسی پیش از رسیدگی به کار کارگران عمومی ، از جمله پدر نخست وزیر ماریپوف ، در طی همه گیری در حال انجام

Tainynews دادستان کل Kurmankul Zulushev در 5 فوریه در کنفرانس مطبوعاتی گفت – 18 دادرسی پیش از موعد رسیدگی به کار ارگان های عمومی در طی همه گیری در حال انجام است.

پدر نخست وزیر اولوکبک ماریپوف نیز ممکن است تحت تحقیق باشد. وی گفت ، اطلاعات بیشتری در این مورد در دسترس است.

آسامیدین ماریپوف پزشک اصلی بیمارستان منطقه نوکات است.

اولوکبک ماریپوف در 3 فوریه به نخست وزیری قرقیزستان منصوب شد.

Author: admin