رای کمیسیون انضباطی در مورد رئیس دیوان عالی کشور کالیوا درانتظار است

تصمیم کمیسیون انضباطی در مورد رئیس دیوان عالی کشور کالیوا درانتظار است

Tainynews Kurmankul Zulushev ، دادستان کل کشور ، در مورد تحقیقات جنایی علیه رئیس دادگاه عالی Gulbara Kalieva ، گفت: – تصمیم کمیسیون انضباطی شورای قضات در انتظار است.

Author: admin