پارلمان 46 توافقنامه بین المللی به ارزش 510 میلیون دلار در سال 2019 تصویب کرد: نخست وزیر

پارلمان 46 توافقنامه بین المللی به ارزش 510 میلیون در سال 2019 تصویب کرد: نخست وزیر

Tainynews – نخست وزیر محمد محمد علی ابیلگازیف نخست وزیر در جلسه کمیته مجلس قانون اساسی در پارلمان گفت: مجلس در سال 2019 46 توافقنامه بین المللی به ارزش 510 میلیون دلار را تصویب کرد …

Author: admin