دادستان عمومی از انتشار جزئیات خرید بیش از حد محافظ محافظ با قیمت بیش از حد مجاز خودداری می کند

دادستان عمومی از انتشار جزئیات خرید بیش از حد محافظ محافظ با قیمت بیش از حد مجاز خودداری می کند

Tainynews – دادستان کل Kurmankul Zulushev از ذکر جزئیات پرونده خرید کفش های محافظتی توسط وزارت بهداشت 100 برابر بالاتر از قیمت خودداری کرد …

Author: admin