دادگاه عالی قرقیزستان حکم نورلان موتوف سیاستمدار را تغییر داد

دادگاه عالی قرقیزستان حکم نورلان موتوف سیاستمدار را تغییر داد

Tainynews – دادگاه عالی قرقیزستان در تاریخ 3 فوریه حکم به تغییر حکم علیه نورلان موتوف سیاستمدار به 6 سال حبس در منع منصوب کردن مناصب عمومی به مدت سه سال صادر کرد …

Author: admin