راشانبک صابیروف به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب شد

راشانبک صابیروف به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب شد

Tainynews – طبق گزارش سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور ، راشانبک صابیروف به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب شد.

این دستور توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف امضا شد.

راشانبک صابیروف در 3 فوریه از سمت معاون نخست وزیری برکنار شد.

Author: admin