ساخت 3 انبار اضافی در ایست بازرسی ایرکشتام انجام شده است ، تعداد وسایل نقلیه عبوری از این ایست بازرسی انتظار می رود رشد کند: سفیر

ساخت 3 انبار اضافی در ایست بازرسی ایرکشتام انجام شده است ، تعداد وسایل نقلیه عبوری از این ایست بازرسی انتظار می رود رشد کند: سفیر

Tainynews وزیر امور خارجه روسلان کازاکبائف در دیدار با سفیر چین دو دووین گفت: – دولت جمهوری قرقیزستان اقدامات لازم را برای اطمینان از ایمنی شرکت ها و شرکت های چینی و شهروندان چینی که در جمهوری قرقیزستان کار می کنند ، انجام خواهد داد.

Author: admin