33 بیمار ویروسی کرونا در شرایط بحرانی در قرقیزستان

33 بیمار ویروسی کرونا در شرایط بحرانی در قرقیزستان

Tainynews – 462 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان باقی مانده اند.

314 بیمار (9/67 درصد) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

115 بیمار (8/25٪) در وضعیت جدی قرار دارند.

33 بیمار (7.1٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

609 بیمار از طریق عفونت ویروس کرونا در خانه درمان می شوند.

Author: admin