سود خالص سود بانک های تجاری در 31 دسامبر سال 2020 به 15.6 میلیارد دلار رسیده است

سود خالص سود بانک های تجاری در 31 دسامبر سال 2020 به 15.6 میلیارد دلار رسیده است

Tainynews بانک ملی جمهوری قرقیزستان اعلام کرد – درآمد خالص بهره بانک های تجاری در تاریخ 31 دسامبر سال 2020 بالغ بر 15،623.4 میلیون دلار است.

9،055.2 میلیون مادر هزینه بهره و 24.678 میلیارد مادر درآمد سود بود.

در مقایسه با 30 نوامبر سال 2020 ، درآمد خالص سود بانک های تجاری 9 درصد افزایش یافته است.

Author: admin