کارمند سابق پلیس مالی برای عزیمت به روسیه درگیر جعل گواهینامه های پزشکی شد

کارمند سابق پلیس مالی برای عزیمت به روسیه دست به جعل گواهینامه های پزشکی زد

Tainynews – وزارت امور داخلی در حال بررسی موارد استفاده از گواهی پزشکی جعلی توسط مسافران برای عزیمت به خاک روسیه است …

Author: admin