انتخابات شورای محلی بیشکک و اوش در تاریخ 11 آوریل برگزار می شود

انتخابات شورای محلی بیشکک و اوش در تاریخ 11 آوریل برگزار می شود

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف دستور زمان بندی انتخابات شورای محلی را امضا کرده است.

بنابراین ، انتخابات شورای محلی در بیشکک و اوش در 11 آوریل برگزار می شود.

کمیسیون مرکزی انتخابات انتخابات را مطابق با قوانین موثر ترتیب می دهد.

دولت بودجه لازم برای سازماندهی و برگزاری انتخابات شوراهای محلی را اختصاص خواهد داد.

فرمان اجرایی قبلی در مورد انتخابات شورای محلی در باتکن ، جلال آباد ، نارین ، ایسیک کول ، چوی ، مناطق اوش و اوش در تاریخ 10 فوریه سال 2020 باطل شد.

Author: admin