ایستگاه های بازرسی جاده کن بولون و توکوموک در مرز قرقیزستان و قزاقستان پذیرش افراد و وسایل نقلیه را از سر گرفت.

ایستگاه های بازرسی جاده کن بولون و توکوموک در مرز قرقیزستان و قزاقستان پذیرش افراد و وسایل نقلیه را از سر گرفت.

Tainynews – خدمات مرزی ایالتی گفت: ایستگاه های بازرسی جاده کن بولون و توکوموک در مرز بین قرقیزستان و قزاقستان عبور و مرور افراد و وسایل نقلیه را از سر گرفتند …

Author: admin