جپاروف می خواهد که پرتره های خود را در آژانس های دولتی قرقیزستان آویزان نکند

جپاروف می خواهد که پرتره های خود را در آژانس های دولتی قرقیزستان آویزان نکند

Tainynews گالینا بایترک ، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور ، گفت: رئیس جمهور سدیر جپاروف توصیه می کند که به جای پرتره های خود ، پرتره هایی از دولتمردان برجسته ای مانند اسخاک رزاکوف و جوسوپ عبدراخمانوف را در دفاتر مقامات آویزان کنید

Author: admin