قرقیزستان از لیست کشورهایی که ورود شهروندان آنها به طور موقت در کره محدود شده است ، محروم است

قرقیزستان از لیست کشورهایی که ورود شهروندان آنها به طور موقت در کره محدود شده است ، محروم است

Tainynews سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه گفت – قرقیزستان از لیست کشورهایی که ورود شهروندان آنها به طور موقت در کره محدود شده است ، محروم است.

Author: admin