90000 اعتبار تاکنون برای 58.1 میلیارد سود بازسازی شده است

90000 اعتبار تاکنون برای 58.1 میلیارد سود بازسازی شده است

Tainynews – تولكونبك عبدیگلوف ، رئیس بانك ملی گفت: تاكنون 90 هزار وام برای 58.1 میلیارد سود در قرقیزستان ترمیم شده است.

وی گفت که این نیست ، وام های بیشتری برای بازسازی باید ساخته شود.

وی گفت: “بسیاری از وام گیرندگان فقط به دلیل تعطیلی نمی توانند آن را به بانک ها تحویل دهند.”

وی گفت که 58 میلیارد سود فقط یک سوم از وام ها است.

Author: admin