جانیبک کاپاروف از سمت معاون معاون اول شورای امنیت برکنار شد

جانیبک کاپاروف از سمت معاون معاون اول شورای امنیت برکنار شد

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد – جانیبک کاپاروف از سمت معاون اول دبیر شورای امنیت برکنار شد.

جانیبک کاپاروف پس از آنکه خواستار استعفا شد ، برکنار شد.

دستور مربوطه توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف امضا شد.

جانیبک کاپاروف این پست را از 10 اکتبر سال 2020 عهده داشت. او کمی قبل از استعفا توسط رئیس جمهور وقت سورونبای جینبکوف منصوب شد.

Author: admin