شرکت ملی انرژی هولدینگ با کارهای مختلف باقی بماند

شرکت ملی انرژی هولدینگ با کارهای مختلف باقی بماند

Tainynews – رئیس شرکت صنعت انرژی ملی هولدینگ به طور کامل تجدید نظر می شود ، پس از بهینه سازی کارها متفاوت خواهد بود ، مارات چولپونکولوف در 9 فوریه گفت که رئیس بخش صنعت ، سوخت و انرژی و مجتمع های زیرزمینی استفاده می شود.

وی توضیح داد که تمام تدارکات عمومی متحد خواهد شد ، همه شرکت های توزیع مناقصه خود را از طریق این شرکت برگزار می کنند.

وی گفت: “این وضعیت باقی خواهد ماند ، اما وظایف متفاوت خواهد بود. وزارت نیرو با سیاست پرسنل برخورد خواهد کرد.”

Author: admin