باکتیبک سیدیکوف به عنوان رئیس فرودگاه بین المللی ماناس ، رئیس جدید به نام ، برکنار شد

باکتیبک سیدیکوف به عنوان رئیس فرودگاه بین المللی ماناس ، رئیس جدید به نام ، برکنار شد

باکتیبک سیدیکوف

Tainynews – دفتر مطبوعاتی فرودگاه بین المللی ماناس در تاریخ 9 فوریه تایید کرد: باکتیبک سیدیکوف به عنوان رئیس هیئت مدیره فرودگاه بین المللی ماناس برکنار شد …

Author: admin