امیر چوکوئف رئیس سابق فرودگاه بین المللی ماناس بازداشت شد

امیر چوکوئف رئیس سابق فرودگاه بین المللی ماناس بازداشت شد

Tainynews – دادستان کل دادستان عمومی ، امیر چوکوئف ، رئیس سابق هیئت مدیره فرودگاه بین المللی ماناس را به دلیل ارائه غیرقانونی مزایای حمل و نقل بین المللی به این شرکت ترک بازداشت کرد …

Author: admin