سرویس مطبوعاتی جپاروف می گوید این صفحه رئیس جمهور در رسانه های اجتماعی پس از آن است که شهردار بیشکک آن را “جعلی” خواند

سرویس مطبوعاتی جپاروف می گوید این صفحه رئیس جمهور در شبکه های اجتماعی پس از آن است که شهردار بیشکک آن را “جعلی” خواند

Tainynews – هنگامی که از او خواسته شد در مورد اظهارات شهردار بیشکک ، ارمک نورگازیف ، که صفحه را با نظرات منفی در مورد انتصاب خود به عنوان جعلی فراخوانده است ، اظهار داشت: “این صفحه رئیس جمهور سدیر جپاروف است.”

Author: admin