جپاروف دستور بهبود خدمات دولتی را امضا کرد

جپاروف دستور بهبود خدمات دولتی را امضا کرد

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد – رئیس جمهور سدیر جپاروف دستور اقدامات بعدی در زمینه بهبود خدمات رسانی عمومی و شهری به مردم را امضا کرده است …

Author: admin