پاسخ ویروس کرونا ، اصلاحات ، دیجیتال سازی: نخست وزیر وظایف اصلی دولت را تعیین می کند

پاسخ ویروس کرونا ، اصلاحات ، دیجیتالی شدن: نخست وزیر وظایف اصلی دولت را تعیین می کند

Tainynews – نخست وزیر اولوک بیک ماریپوف جلسه دولت را برای تعیین وظایف اولویت دار ، بحث در مورد اصلاحات در همه بخش ها در مدت زمان کوتاه برای بهبود سطح زندگی مردم تشکیل داد …

Author: admin