سرپرست شهردار بیشکک صفحه جاپاروف را که تأیید انتصاب وی را نمی داند “جعلی” خواند

سرپرست شهردار بیشکک صفحه جاپاروف را که تأیید انتصاب وی را نمی داند “جعلی” خواند

Tainynews – ارمک نورگازیف ، سرپرست شهردار بیشکک ، صفحه رسانه های اجتماعی رئیس جمهور سدیر جپاروف را که محل انتصاب وی مورد تأیید قرار نگرفته ، “یک صفحه جعلی” خوانده است …

Author: admin