مردم به قتل سگ های ولگرد در بیرون دفتر شهردار بیشکک اعتراض می کنند

مردم به قتل سگ های ولگرد در بیرون دفتر شهردار بیشکک اعتراض می کنند

Tainynews – یک اقدام اعتراضی مسالمت آمیز در حمایت از حیوانات ولگرد در بیرون دفتر شهردار بیشکک برگزار می شود.

حدود 40 شهروند بیشکک در آنجا تجمع می کنند.

آنها از مقامات محلی می خواهند كه كشتن سگ های ولگرد را متوقف كنند و برای حیوانات ولگرد پناهگاه ترتیب دهند.

Author: admin