قرقیزستان هنوز نسخه های COVID-19 را ثبت نکرده است

قرقیزستان هنوز نسخه های COVID-19 را ثبت نکرده است

Tainynews علیمكادیر بیشنالیف ، وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، گفت: قرقیزستان هنوز نسخه های COVID-19 را ثبت نكرده است.

وی گفت: “وزارت بهداشت در حال کنترل وضعیت اپیدمیولوژیک است.”

وزیر افزود: “به روزرسانی های منظم از مناطق کشور دریافت می شود”.

وزیر بیشنالیف گفت ، سیستم بهداشت ملی برای موج سوم ویروس کرونا آماده است.

Author: admin