نمایندگان مجلس در 17 فوریه در مورد پیشنهادات پیش نویس قانون اساسی جدید قرقیزستان گفتگو می کنند

نمایندگان مجلس در 17 فوریه در مورد پیشنهادات پیش نویس قانون اساسی جدید قرقیزستان گفتگو می کنند

Tainynews تالانت مامیتوف ، رئیس مجلس در جلسه عمومی پارلمان در 10 فوریه ، یادآور شد: پیش نویس قانون اساسی جدید قرقیزستان به پارلمان رسید ،

Author: admin