بانک ملی قرقیزستان برای ایجاد ثبات در نرخ مبادله در سال 2020 با 550 میلیون دلار مداخلات ارزی انجام داده است

بانک ملی قرقیزستان برای ایجاد ثبات در نرخ مبادله در سال 2020 با 550 میلیون دلار مداخلات ارزی انجام داده است

Tainynews تولکونبک عبدی گولوف ، رئیس بانک امروز در پارلمان گفت: “بانک ملی قرقیزستان سال گذشته 550 میلیون دلار برای ایجاد ثبات در نرخ ارز ملی مداخلات ارزی انجام داد.”

Author: admin