کمیته قانون قانون مجلس گزارش کار دولت قرقیز را برای سال 2019 تصویب کرد

کمیته قانون قانون مجلس گزارش کار دولت قرقیز را برای سال 2019 تصویب کرد

Tainynews – کمیته حاکمیت قانون ، مبارزه با جرم و مبارزه با فساد پارلمان قرقیزستان گزارش کار دولت برای سال 2019 را تصویب کرد که آن را رضایت بخش اعلام کرد …

Author: admin