754 کشته در تصادفات جاده ای در قرقیزستان در سال 2020

754 کشته در تصادفات جاده ای در قرقیزستان در سال 2020

Tainynews وزارت امور داخلی گفت: 754 نفر در سال 2020 در قرقیزستان در تصادفات جاده ای کشته شدند.

9227 نفر زخمی شدند (10.5 درصد کمتر از سال 2019).

در سال 2019 ، 760 نفر کشته و 10314 نفر زخمی شدند.

Author: admin