جپاروف جانشین مدیر کمیسیون امور خارجه امور دینی شد

جپاروف جانشین مدیر کمیسیون امور خارجه امور دینی شد

مدر کارابایف

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد – آكین توكتالیف از سمت مدیر كمیسیون امور خارجه امور دینی بركنار شد.

مدر کارابایف به عنوان جانشین وی منصوب شده است.

دستورات مربوطه توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف امضا شد.

Author: admin