وکیل رئیس کمیته امنیت ملی سابق ایالت در مورد بلیزگیت اظهار نظر کرد

وکیل رئیس کمیته امنیت ملی سابق ایالت درباره بلیزگیت اظهار نظر کرد

Tainynews عبدل سگیزبایف ، رئیس سابق کمیته امنیت ملی دولت ، هرگز عموربک تکبایف ، آلمبت ​​شیکاماتوف و آیدا سالیانوا را به ارتکاب جرم متهم نکرد. دولت آتامبایف …

Author: admin