8 مورد ویروس کرونا در بین دانش آموزان مدارس خصوصی در بیشکک ثبت شده است

8 مورد ویروس کرونا در بین دانش آموزان مدارس خصوصی در بیشکک ثبت شده است

Tainynews کوبان کونداشف ، رئیس بخش کنترل بهداشت و اپیدمیولوژیک گفت ، هشت دانش آموز از مدارس خصوصی در بیشکک به ویروس کرونا مبتلا شدند.

شش نفر از آنها بصورت آنلاین تحصیل کردند ، 2 دانش آموز در مدرسه تحصیل کردند.

هیچ مورد ویروسی کرونا در کودکستان های خصوصی بیشکک ثبت نشده است.

Author: admin