قیمت طلا در هر ماه 18.7 دلار به ازای هر اونس تروی افزایش یافت

قیمت طلا در هر ماه 18.7 دلار به ازای هر اونس تروی افزایش یافت

Tainynews – بر اساس kitco.com ، از 11 فوریه ، قیمت طلا 1842.3 دلار برای هر اونس تروی بود.

در طی ماه ، هر اونس تروی 18.2 دلار افزایش یافت.

از 15 ژانویه ، هر اونس قیمت طلا 1828.6 دلار بود.

از 7 ژانویه قیمت هر اونس تروا 1918 دلار بود.

Author: admin