60 خیابان برای بیش از 2 سال در بیشکک احیا می شوند

60 خیابان برای بیش از 2 سال در بیشکک احیا می شوند

Tainynews – به عنوان بخشی از مرحله دوم بهسازی جاده ها ، بیش از 60 خیابان در بیشکک تعمیر می شوند.

قرارداد بازسازی جاده ها به China Road and Bridge Corporation اعطا شد.

اجرای پروژه از 5 اکتبر سال 2020 در 6 خیابان آغاز شد.

بهسازی 43 خیابان در سال 2021 انجام می شود ، تعمیر 17 خیابان تا سال 2022 به پایان می رسد.

فاز اول این پروژه در کل با 49 خیابان در سال 2020 به پایان رسید.

Author: admin