قانون اساسی جدید قرقیزستان در صورت حمایت پارلمان – رئیس جمهور ، ممکن است در تاریخ 11 آوریل تصویب شود

قانون اساسی جدید قرقیزستان در صورت حمایت پارلمان – رئیس جمهور ، ممکن است در تاریخ 11 آوریل تصویب شود

Tainynews رئیس جمهور سدیر جپاروف در کانال KTRK گفت: پارلمان قرقیزستان پیش نویس قانون اساسی تهیه شده توسط کنوانسیون قانون اساسی را بررسی می کند …

Author: admin