137.3 میلیون اسم برای جنگ COVID-19 اهدا شده است

137.3 میلیون اسم برای جنگ COVID-19 اهدا شده است

Tainynews سرویس مطبوعاتی دولت گفت: – حدود 137.288 میلیون سود تا 12 مه برای جنگ COVID-19 به حساب وزارت بهداشت منتقل شد.

134.144 میلیون سود برای مکمل های پرداخت و مشوق کارگران پزشکی درگیر در مبارزه با شیوع عفونت کروناویروس هزینه شده است.

همچنین 17293.262 اسم برای حمایت از شهروندان نیازمند به حساب وزارت کار و توسعه اجتماعی منتقل شد. حدود 16.139 میلیون سود نیز هزینه شده است.

Author: admin